بنتونیت

مهمترین بخش بنتونیت را کانیهای گروه اسمکتیت تشکیل می دهند.گروه اسمکتیت یکی از گروههای کانیهای رسی است. این گروه دارای ساختمان سه لایه‌ای هستند. بطوری که یک لایه آلومینیوم هشت وجهی به فرم ساندویچی بین دو لایه سیلیس چهاروجهی قرار می‌گیرد.  بطور تیپیک، فاصله بنیادی 14 آنگستروم است ولیکن اسمکتیت توانائی جذب ملکولهای آب را داشته و این مسئله باعث تغییر فاصله بنیادی می‌شود، این فاصله ممکن است از 9.6 آنگستروم تا 21.4 آنگستروم تغییر کنداز این خاصیت اسمکتیت که بر اثر آن اغلب اسمکتیتها را "رسهای قابل انبساطمی‌نامند، در تشخیص آنها توسط اشعهایکس استفاده می گردد بخش اعظمی از بنتونیتها را کانی مونت موریلونیت تشکیل می دهد، مونت موریلونیت از کانیهای فراوان گروه اسمکتیت است. مونتموريلونيت داراي ساختمان شيميايي به صورتNa0.2Ca0.1Al2Si4O10(OH)2(H2O)10 است (تصوير شماره 1). جايگزيني Al3+ به جايSi4+ در لايه‌هاي چهار وجهي و جايگزيني Mg2+ و Zn2+ در لايه‌هاي هشت‌وجهي موجب ايجاد يک بار منفي خالص در سطح خاک مي‌شود. اين عدم توازن بار الکتريکي توسط کاتيون‌هاي داخلي (عمدتاًNa+ و Ca2+) خنثي و جبران شده و در نتيجه خاصيت فيزيکوشيميايي خاصي از قبيل سطح تماس زياد، قدرت جاذبه فراوان، پايداري ساختماني بالا، اينرسي شيميايي و ظرفيت قوي براي ايجاد سوسپانسيون در غلظت‌هاي پايين پيدا ميکند. مونتموریلونیت دارای بار الکتریکی 2/0 تا 6/0 است و در صنعت پرورش طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از مونتموريلونيت در جيره غذايي حيوانات موجب افزايش وزن و کارايي تبديل غذايي و کاهش بار ميکروبي روده و کاهش اثرات نامناسب مايکوتاکسين‌ها ميگردد. از طرفي مونتموريلونيت حامي و محافظ غشاء روده است به طوري که به باکتري‌هاي پاتوژن چسبيده و آنها را به صورت انتخابي دفع ميکند.

http://www.qompoultry.com/images/mag/52501.jpg

 همچنين مونتموريلونيت موجب تقويت و استحکام سد مخاطي روده‌ها شده و بازتوليد اپيتليوم روده را تقويت ميکند.

بنتونيت داراي ظرفيت جذب آب بالايي است و لذا براي کنترل و کاهش ميزان رطوبت بستر مرغداري‌ها (در تابستان و زمستان) استفاده مي‌شود. بعلاوه استفاده از آن در مرغ تخمگذار موجب افزايش وزن بدن،‌ اندازه تخم مرغ و طول دوره حیات مرغها می گردد.

بنتونیت با جذب اسیدهای آمینه آزاد آنها را از معرض تخمیر شکمبه ای دور نموده و به این طریق موجب می شود که بهتر در دسترس دام قرار گیرد. علاوه بر این بنتونیت قادر به محافظت پروتئین کنجاله سویا از تاثیر آنزیمهای تجزیه کننده پروتئین است. (رفرنس 16 مقاله اثرات سطوح مختلف........ در شرایط درون شیشه ای)

مصرف بنتونیت به میزان 2% جیره در بره های پرواری موجب بهبود اضافه وزن، افزایش گاماگلوبولینهای خون، کاهش اوره خون و در نهایت مقرون به صرفه تر شدن جیره مصرفی می گردد. (پایان نامه رکورد ش 1178)
Dietary inclusion of sodium bentonite had not any

adverse effects on serum biochemical characteristics and it

can also improve the values of serum total proteins and

albumin in broiler chickens. Thus, sodium bentonite can be

beneficial as a feed additive in the broiler chickens diet.

 

Under the conditions of this study, it was concluded that feeding aflatoxin B1 at the used levels can impair feed intake, growth performance and efficiency of carcass yield, thigh and breast meat. Using sodium bentonite showed a positive effect to chickens and nearly cleared the negative effect of aflatoxin B1. It seems that using 0.5-1% sodium bentonite into the diets is the acceptable range to combat the negative effects of aflatoxin B1 in broiler chickens. ( article 900)

untitled.bmp