پری استارتر

در پرورش جوجه های گوشتی ، وزن گیری مناسب هفته اول ، بر وزن کشتار تاثیر بسزایی دارد .بدین ترتیب که هر 10 گرم افزایش وزن در پایان هفته اول ، باعث افزایش 100 گرم وزن بیشتر در پایان دوره می شود . هفته اول پرورش جوجه های گوشتی از این لحاظ اهمیت دارد که به دلیل پایین بودن فعالیت سیستم گوارشی و ایمنی پرنده ، پایین بودن آنزیم های گوارشی و اسید های صفراوی و در نتیجه قابلیت پایین گوارش ، جوجه بسیار آسیب پذیر است . پری استارتر ضمن بهبود تکامل مورفولوژیکی روده کوچک و سیستم ایمنی پرنده ، نیاز های تغذیه ای جوجه را به نحو مناسبی تامین می نماید و این امر منجر به بهبود رشد جوجه و افزایش وزن گله می شود . ترکیب پری استارتر کامل دان به گونه ای است که حد اکثر مواد مواد مغذی مورد نیاز پرنده تامین شده و بهترین عملکرد در پایان هفته اول و متعاقبا پایان دوره به دست می آید .


ترکیب مواد مغذیپری استارتر
0 تا 7 روزگی
انرژی قابل متابولیسم ( کیلوکالری / کیلوگرم )3000
پروتئین خام                                 %23
       کلسیم                                   %1/00
فسفر قابل دسترس                         %0/5
                سدیم                                 %0/19
     لیزین کل                                  %1/43
  لیزین قابل هضم                             %1/30
    متیونین کل                                  %0/68
متیونین قابل هضم                           %0/65
متیونین + سیستین کل                   %1/04
متیونین + سیستین قابل                 %              0/95
ترئونین کل                                  %0/96
ترئونین قابل هضم                           %0/83
* آنالیز فوق با احتساب اثر آنزیم های استفاده شده ر پری استارتر می باشد